Aktualności

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024

Czas czytania: 2 minuty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach w związku z możliwością aplikowania do  edycji programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych.                                             

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:

  •  karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • karty oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Aby przystąpić do w/w programu tutejszy ośrodek do 16 listopada 2023r. musi złożyć wniosek do Wojewody. W zawiązku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach  pod numerem telefonu: 77 4211958 w terminie do 13 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące  Programu znajdują się w na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Załączniki:

  • Karta zgłoszenia  https://www.gov.pl/attachment/cd4fb3b3-efb0-43b2-ab30-60ce41b955c6
  • Klauzula RODO  https://www.gov.pl/attachment/3b9a5c97-9f92-403e-9ef6-f243105916d5