Aktualności
Czas czytania: 2 minuty

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2 100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1 500 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał w wys. 50% kwot wskazanych w ust 5 albo 6 ustawy  o dodatku osłonowym po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. poz. 68), a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa składającego się co najmniej z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

822,25 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Do ustalenia sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2022.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach tut. Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.