Aktualności

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Czas czytania: 2 minuty

Banki Żywności, w tym Bank Żywności w Opolu  realizują program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

  1. Program realizowany jest w okresie 09.2023-10.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 04-10.2024 r.
  1. przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie działań towarzyszących mających na celu wspieranie ich włączenia społecznego. 
  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej; 
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne; 
  5. przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 
  1. z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 PLN dla osoby w rodzinie.
  2. pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

1)zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą. 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą. 

Wartość projektu: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: zostanie podana w chwili podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach  informuje, że przyjmujemy wnioski na paczki żywnościowe w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027. Osoby kwalifikujące się do otrzymania w/w pomocy mogą składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach, ul. Opolska 53a, tel. 77 42-11-958.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (zał. Nr 5)

Oświadczenie osoby bezdomnej ( zał. Nr 6)

Kwalifikowanie osób na listach ( zał. Nr 7)