Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (zwany dodatkiem dla gospodarstw domowych)


Z uwagi na opublikowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz.1967)  wprowadzono jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Na terenie gminy Łubniany obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.

  • Dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.
  • Dodatek w wysokości 1 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na drewno kawałkowe.
  • Dodatek w wysokości 2 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na olej opałowy.
  • Dodatek w wysokości 500 zł przysługuje dla ogrzewania gazem LPG.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

  • jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
  • dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach oraz w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Wnioski można składać: 

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach przy ul. Opolskiej 53a  w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:00-15:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach pod numerem 774211958.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania