Aktualności

Dodatek węglowy

Drodzy mieszkańcy Gminy Łubniany

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Dodatek węglowy po zmianach 

W uwagi na opublikowanie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967) informujemy, iż art.50 w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U.poz.1692) wprowadza następujące zmiany:

 • dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł  ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków
 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,
 • dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.,
 • w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia podpisem zaufanym albo podpisem osobisty

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łubnianach ul. Opolska 53a  w godzinach: 
 • poniedziałek od 08:00 do 16:00 oraz wtorek-piątek od 07:00 do 15:00
 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Dodatek węglowy przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania danego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje, jeżeli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB.

Świadczenie wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek węglowy istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego osobiście w GOPS w Łubnianach

Ważne! Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77 42 11958 


Wzór wniosku znajduje się w załączniku do pobrania.