Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów

Program będzie realizowany  do 31 grudnia 2024 r.

„Usługa Teleopieki” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie kwalifikowani są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


  • Moduł II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.”

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Kwota dofinansowania Moduł II 12 757,00,00 zł
Całkowita wartość zadania, Moduł II 15 946,25 zł.
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – maj 2024r.

  • Celem Moduł II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II Gmina Łubniany  uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 r.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Łubniany,
  • wiek 60 lat i więcej,
  • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

Wsparcie w ramach Modułu II

Zadanie w ramach Modułu II kontynuowane jest od 2022 r. Wówczas Gmina Łubniany zakupiła 22 opaski bezpieczeństwa i przekazała je seniorom, którzy spełniali kryteria zawarte w programie.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. Usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

  1. a. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
  2. b. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, 

Seniorzy w gminie Łubniany czują się bezpieczniej wiedząc, że w chwili zagrożenia natychmiast otrzymają pomoc. 

Gmina Łubniany przekazała  22  Seniorom opaski bezpieczeństwa, które zostały sfinansowane z rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Opaska bezpieczeństwa to  urządzenie zakładane na nadgarstek , które przesyła do centrum ratunkowego pomiary wykonywane przez opaskę. Dzięki temu ratownicy mają informację niezbędną do podjęcia decyzji o interwencji w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku SOS lub wykrycia upadku.

Opaski pozwalają na kompleksową pomoc w przypadku nagłych sytuacji, stałe monitorowanie stanu zdrowia oraz szybką reakcje bliskich lub służb ratunkowych. Opaski wyposażone są m.in. w detektor upadków, przycisk SOS, pomiar pulsu, asystenta głosowego, dwustronną komunikacje głosową.


Teleopieka – bezpłatna usługa dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Łubniany , którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy  Łubniany  zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa” (22 szt.).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach ul.Opolska 53a  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach

tel. 77 4211 958

Załączniki:


Uchwała Nr XL/294/22


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 1296, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się i przyjmuje do realizacji program osłonowy pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Łubniany, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędy Gminy Łubniany i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Uchwała Nr XL/294/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 31-03-2022 w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Łubniany