Aktualności

Pomoc Społeczna

Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej?

Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

  • Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.
  • Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych. Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
  • W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.
  • Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
  • Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.
  • Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:
  • 776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,
  • 600 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryterium dochodowe obowiązuje od 1 stycznia 2022r.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka – jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu. Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego. Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Łubnianach zajmuje się udzielaniem pomocy na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, osoby obcej bądź instytucji lub organizacji.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.

W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny Ośrodek zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.

Formy pomocy


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach proponuje następujące formy pomocy:

1. Pomoc w formie świadczeń pieniężnych:

• zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały przysługuje:

– osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł,

– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł na osobę.

Wysokość zasiłku stałego:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776 zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;

– w przypadku osoby w rodzinie – różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (600 zł) a dochodem na osobę w rodzinie;

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 80 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

• zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł),

– rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę).

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny

2. Pomoc w formie świadczeń niepieniężnych

• praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:

– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W ramach pracy socjalnej podejmowane są także działania uruchamiające procedurę „Niebieskiej karty” dla ofiar przemocy.

• usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Rada Gminy w drodze uchwały.

• interwencja kryzysowa

 Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

• sprawienie pogrzebu

   Obowiązek sprawienia pogrzebu spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu, gdy prawa do pochówku zrzekają się najbliżsi i żadna inna osoba nie deklaruje takiej woli.

Sprawienie pogrzebu obejmuje podstawowe czynności niezbędne do pochowania osoby zmarłej, a w szczególności :

1)      dopełnienie formalności prawnych dotyczących zgonu;

2)      przygotowanie ciała do pochówku;

3)      zakup ubrania dla zmarłego, symbolu religijnego związanego z wyznaniem, trumny i tabliczki imiennej;

4)      transport zwłok do miejsca pochówku oraz zapewnienie ceremoniału pogrzebowego;

5)      dokonanie pochówku.

 Pogrzeb sprawia się na cmentarzu odpowiednim do wyznania zmarłego.

• ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni

Ubezpieczenie zdrowotne (90 dni) – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie  ww. decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.  Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się ww. decyzją.

• schronienie, posiłek i niezbędne ubranie

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona; udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

• Rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach zajmuje się również realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Rządowy program  jest realizowany przez Gminę Łubniany na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku bądż świadczenia pieniężnego na zakup żywności, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Zmiany te pozwolą zapewnić szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie m.in. posiłku, produktów żywnościowych czy świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Dodatkowo program dofinansuje dowóz posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność, które same nie są w stanie posiłku przygotować. Osoby te bardzo często zgłaszają się po pomoc żywnościową – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Usługi opiekuńcze


Pomoc w formie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania przysługują:

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. GOPS przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Czynności wykonywane w ramach przyznanych usług opiekuńczych sprawowanych przez opiekunkę:

1). Usługi gospodarcze:

a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (w jednym pokoju i kuchni), oraz w pomieszczeniach sanitarnych,

b) utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych,

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykonanie generalnych porządków,

d) utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych,

f) pranie: bielizny osobistej, odzieży, oraz pranie i zmiana bielizny pościelowej, 

g) zakup podstawowych artykułów spożywczych oraz artykułów gospodarstwa domowego (w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania osoby objętej usługami), pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie podczas robienia zakupów,

h) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności lub przynoszenie posiłków,

i) palenie w piecu i przynoszenie opału,

j) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach, opłacanie rachunków,

k) zamawianie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich, jeżeli zachodzi taka potrzeba, kontakt z placówkami służby zdrowia w sprawach dotyczących zdrowia osoby objętej opieką, realizacja recept (w aptece najbliższej miejsca zamieszkania osoby objętej usługami),

l) inne, niezbędne dla realizacji czynności, o których mowa w pkt. a-k.

2). Usługi pielęgnacyjne, polegające na wykonywaniu następujących czynności:

a) utrzymywanie higieny: mycie ciała i głowy, kąpiel, zmiana pielucho-majtek,

b) czesanie, golenie, obcinanie paznokci,

c) zmiana bielizny osobistej i ubieranie,

d) pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

e) prześciełanie łóżka, układanie chorego w łóżku,

f) pielęgnacja zalecona przez lekarza, polegająca w zależności od sytuacji na: stosowaniu kompresów i okładów, zapobieganiu powstawania odleżyn lub odparzeń, mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywaniu, robieniu inhalacji oraz innych niewymienionych czynności pielęgnacyjnych.

3).Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

a) podtrzymanie indywidualnych zainteresowań,

b) organizacja i podtrzymanie kontaktów sąsiedzkich,

c) organizowanie spacerów.

3. Wszystkie czynności wykonywane w ramach przyznanych usług opiekuńczych, określonych w decyzji administracyjnej, dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.

4. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie zaświadczenia lekarskiego określającego stan zdrowia oraz rodzaj zalecanych usług opiekuńczych.

5. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie na podstawie obowiązującej ceny za jedną godzinę usługi. Pełny koszt świadczenia usług opiekuńczych za jedna godzinę wynosi 10 zł.

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane lub ich opiekunowie uiszczają w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi, po przedstawieniu karty pracy opiekunki, na wskazany rachunek bankowy GOPS.

7. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza odpowiednio – kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268).

8. Osoby, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268). ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych, w zależności od wysokości dochodu.