Aktualności

Projekty

Projekty


Projekt ROSA – Resocjalizacja, Otwartość, Socjoterapia i Aktywność

Projekt DtD (Door-to-Door)

Podprogram 2020


„Projekt ROSA – Resocjalizacja, Otwartość, Socjoterapia i Aktywność”

Projekt ma na celu wdrożenie i realizowanie działań wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Łubniany.

W ramach projektu są prowadzone zajęcia nakierowujące   młode osoby do nabywania umiejętności życiowych ułatwiających im w prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto w ramach działań dostarczone zostanie specjalistyczne wsparcie w postaci konsultacji i poradnictwa z psychologiem, pedagogiem, doradcą do spraw socjalnych oraz logopedą, wyjazdy integracyjno-edukacyjne, wyjazd na tzn. „szkołę przetrwania”.

 Opisana inicjatywa ma na celu poprawę i jakość funkcjonowania rodzin oraz dostrzeganie potrzeb i rozwiązań problemów społecznych w Gminie Łubniany.

Powrót do projektów


„Projekt DtD (Door-to-Door)”

Nowy numer do koordynatora usług transportowych:

797 763 218

w godzinach od 8.00 do 15.00

Gmina Łubniany w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2023 roku realizuje projekt grantowy pn. ” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzeba wsparcia w zakresie mobilności w okresie 20 miesięcy tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 stycznia 2023 r. W ramach działań wsparciem zostanie objętych co najmniej 100 osób – mieszkańców Gminy Łubniany oraz zostanie zakupiony nowy 9– osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mogą zgłaszać się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach tel. 774211958 lub u koordynatora projektu.

Planuje się, że w okresie 20 miesięcy realizacji projekt pozytywnie wpłynie m.in. na zaspokojenie potrzeb w zakresie poruszania się, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej zdolności ruchowej, zapewni dostępność do podejmowania zatrudnienia, nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.
Wartość projektu grantowego wynosi: 384 745,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi: 324 263,09 PLN

Projekt grantowy Gminy Łubniany finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Czy usługa będzie realizowana po 31.01.2023roku ?

Tak. Zakres i poziom świadczonych usług dla mieszkańców będzie kontynuowany przez Gminę Łubniany do 28.02.2025 roku na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług transportowych door-to-door w gminie Łubniany.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ? 

Są trzy główne założenia, które kwalifikują pasażera do transportu Door-to-Door. Użytkownik musi być/posiadać: 

 1. Mieszkańcem gminy Łubniany
 2. Osobą pełnoletnią
 3. Trudności w poruszaniu się i/lub orzeczenie o niepełnosprawności

DOKĄD MOGĘ POJECHAĆ?

Program DtD ma na celu zniwelowanie barier oraz ułatwienie dostępu do podstawowych form aktywności dnia codziennego takich jak: 

 1. Aktywizacja społeczna
 2. Cele zawodowe
 3. Cele edukacyjne
 4. Cele zdrowotne

Użytkownik może zamówić transport zarówno na terenie Gminy Łubniany, a także za zgodą kierownika poza jej granice. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

 • Przed przystąpieniem do programu w pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem usługi transportu door-to-door.
 • Warunkiem skorzystania z usługi jest złożenie w siedzibie GOPS w Łubnianach na 2 dni przed pierwszym korzystaniem z usługi wypełnionego oświadczenia (załącznik nr1 do Regulaminu).
 • Zgłoszenia chęci przejazdu można dokonać od 14 dni do 2 dni przed terminem wykonania na formularzu (załącznik nr2 do Regulaminu) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach, telefonicznie pod nr tel. 774211958 lub po zarejestrowaniu się przez aplikację internetową do zamawiania przejazdów na stronie www.lubniany.pl  
 • W każdym przypadku o możliwości realizacji usługi będzie decydować kolejność zgłoszeń. Potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń odbywa się na bieżąco.
 • Użytkownik powinien posiadać przy sobie odpowiedni dokument wskazujący na trudności w samodzielnym poruszaniu się. 

ZAMÓW TRANSPORT DOOR-TO-DOOR

 • Koordynator usług transportowych: 797 763 218

w godzinach od 8.00 do 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA

WAŻNE PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 1. Czy mogę jechać z opiekunem?

TAK. Użytkownikowi przysługuje prawo przejazdu z opiekunem bez dodatkowych opłat. 

 1. Czy przejazd jest płatny? 

NIE. Usługa Door-To-Door w okresie realizacji projektu jest usługą w 100% BEZPŁATNĄ. 

 1. Czy osoba na wózku inwalidzkim może zostać przewieziona? 

TAK. Pojazd, którym dysponuje Gmina Łubniany jest wyposażony w zautomatyzowaną windę przystosowaną do transportu m.ni. osób na wózku inwalidzkim.  

 1. Czy kierowca odprowadzi mnie do punktu docelowego np. gabinetu lekarskiego?

NIE. Kierowca jest odpowiedzialny za pojazd oraz osoby w pojeździe. W takich przypadkach zalecane jest skorzystanie z opiekuna, któremu przysługuje darmowy przejazd. 

 1. Czy w pojeździe wraz z osobą niewidomą może podróżować pies przewodnik. 

TAK, może. Także nieodpłatnie.

Powrót do projektów


„Podprogram 2020”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Opolu z siedzibą w
Luboszycach 
  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków. 

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

Powrót do projektów