Aktualności

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy domowej w Gminie Łubniany

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. … inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy domowej w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

Zgodnie z art. 9a.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej( Dz.U z 2021 r. poz 1249 oraz Dz.U. z 2023r. poz.535)

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 Zgodnie z art. 9d.1.4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U z 2021 r. poz 1249 z pozn. zm) wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Gdzie szukać pomocy?:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 77 421 19 58
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 77 427 05 33
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu 500 773 635

   Bezpłatne poradnictwo:

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • prawne
 • socjalnego
 • mediacje
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna: przy Urzędzie Gminy w Łubninach: 

dyżur: czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.00

 • Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim 47 863 72 03 
 • Policja 112/ 997

Najważniejsze akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej( Dz.U z 2021 r. poz 1249 oraz Dz.U. z 2023r. poz.535)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” ( Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)