Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. 

GOPS Łubniany obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • potrzebę ochrony macierzyństwa,
 • bezrobocie,
 • długotrwałą chorobę,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
 • alkoholizm,
 • narkomanię,
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.