Aktualności

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy

Czas czytania: < 1 minuta
  • Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu:

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lubrozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochódz tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lubponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności wyłączającemożliwość zastosowania tych regulacji ( tj. o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi wraz zodsetkami. 

  • Przepisy dotyczące ustalenia dochodów:

Przepisy dotyczące ustalenia dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.