Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko – młodszy opiekun

Czas czytania: 3 minuty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach na podstawie Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268)) ogłasza nabór na stanowisko Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej.


Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Opolska 53 A

46-024 Łubniany


Określenie stanowiska:

Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
 5. wykształcenie: zawodowe, preferowane średnie
 6. ukończony kurs posiadający kwalifikacje niezbędnych do wykonywania zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej lub doświadczenie zawodowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 2. umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego;
 3. samodzielność;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. umiejętność pracy w grupie;
 6. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego prywatnego do celów służbowych;
 7. znajomość topografii gminy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających  z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu;

kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych;

 1. zakup  dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym;
 2. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie;
 3. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną;
 4. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna;
 5. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem;
 6. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej;
 7. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb;
 8. pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza;
 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
 10. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 1. Wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązana do dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Nazwa stanowiska – Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej;
 2. Okres zatrudnienia – od 1 listopada 2022 r.;
 3. Forma zatrudnienia – umowa o pracę;
 4. Miejsce wykonywania pracy – Gmina Łubniany;
 5. Wymiar etatu – 1/1 etatu.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach ul. Opolska 53 A, 46-024 Łubniany do dnia 20 października 2022 r.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na stanowisko Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznejw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach”.

Inne informacje:

 1. List motywacyjny, CV i kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być podpisane odręcznie.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4211 958

Dokumenty do pobrania