Aktualności
Czas czytania: 2 minuty

Z uwagi na opublikowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  (Dz. U. z 2022r., poz.2127) wprowadzono dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym  w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Na terenie gminy Łubniany obsługę wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh  dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł.  Wówczas do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę :

  1. dodatku węglowego 
  2. dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zwany dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych)  

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach oraz w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Wnioski można składać: 

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach przy ul. Opolskiej 53a  w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:00-15:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach pod numerem 774211958.

Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego można składać do dnia 01.02.2023r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 01.02.2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się do dnia 31 marca 2023r. 

Dokumenty do pobrania: