Aktualności
Czas czytania: 4 minuty
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 nie przekracza kwoty 2500 zł;
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Gospodarstwo wieloosobowe tworzy osoba fizyczna (wnioskodawca) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę przekracza ww. kwoty, bon przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość bonu, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

1) osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest:

 • dla wniosków złożonych od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku;
 • Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli dochodem są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dochody z gospodarstwa rolnego.

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą być wykazane przez wnioskodawcę w części III wniosku o wypłatę bonu energetycznego tj. na oświadczeniu wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie wypełnia się osobno dla każdego członka rodziny posiadającego takie dochody.

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o wypłatę bonu energetycznego;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, które mogą być niezbędne do ustalenia bonu energetycznego (m.in. wyroki sądu zasądzające alimenty na rzecz dzieci, potwierdzenia zapłaty alimentów w roku 2023r., zaświadczenie o pobranych w 2023r. stypendiach szkolnych o charakterze socjalnym, druk rozliczenia rocznego dochodów uzyskanych z pracy za granicą, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o wysokości wypłaconego stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy).

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego dla mieszkańców Gminy Łubniany należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach w terminie od 1 sierpnia 2024r.  do 30 września 2024 r.

 1. a. na piśmie w postaci papierowej 
 2. b. w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 3. c. nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.
i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Natomiast wypłata bonu nastąpi po jego przyznaniu i po otrzymaniu przez tutejszy ośrodek dotacji celowej z budżetu państwa

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu bonu energetycznego zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu bonu osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Odmowa przyznania bonu, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu, uchylenie lub zmiana prawa do bonu oraz rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego lub pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości, wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wynosi jednorazowo :

1) 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu –  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/