Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów

Seniorzy w gminie Łubniany czują się bezpieczniej wiedząc, że w chwili zagrożenia natychmiast otrzymają pomoc. 

Gmina Łubniany przekazała  22  Seniorom opaski bezpieczeństwa, które zostały sfinansowane z rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania  seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Opaska bezpieczeństwa to  urządzenie zakładane na nadgarstek , które przesyła do centrum ratunkowego pomiary wykonywane przez opaskę. Dzięki temu ratownicy mają informację niezbędną do podjęcia decyzji o interwencji w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku SOS lub wykrycia upadku.

Opaski pozwalają na kompleksową pomoc w przypadku nagłych sytuacji, stałe monitorowanie stanu zdrowia oraz szybką reakcje bliskich lub służb ratunkowych. Opaski wyposażone są m.in. w detektor upadków, przycisk SOS, pomiar pulsu, asystenta głosowego, dwustronną komunikacje głosową.


Teleopieka – bezpłatna usługa dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Łubniany , którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Mieszkańcy Gminy  Łubniany  zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami (druki w załączeniu).

Nabór będzie realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa” (22 szt.).

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach ul.Opolska 53a  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach

tel. 77 4211 958

Załączniki:


Uchwała Nr XL/294/22


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 1296, 1981, 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się i przyjmuje do realizacji program osłonowy pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Łubniany, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędy Gminy Łubniany i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Uchwała Nr XL/294/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 31-03-2022 w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Łubniany